Ningbo Xiangshan township cadres training – Zhejiang channel — people.com.cn original title: Xiangshan township cadres training (commissioning editor: Zhao Qian, Weng Dikai)

宁波象山乡镇干部大培训–浙江频道–人民网 原标题:象山乡镇干部大培训 (责编:赵倩、翁迪凯)相关的主题文章: