???irketimiz 1989 y?l?nda Kapal?çar??’da faaliyete ba?lam??t?r. Sadece sat?? olarak ba?lad???m?z deri üst giyiminde 1993 y?l?ndan itibaren imalat k?sm?n? da ?irketimiz bünyesine katarak faaliyetimize devam etmekteyiz.

  Uzun y?llar Avrupa’ya yönelik modeller çal??t?ktan sonra son y?llarda Avrupa’n?n yan?s?ra Rusya, Litvanya, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Almanya gibi bir çok ülkeye yönelik modellerimizle o ülkelerin piyasalar?nda da yer almaktay?z.

相关的主题文章: